ÁSZF2017-08-14T14:14:35+00:00

Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)

A G.M. Production Kft. „Yappp” márkanevű internet alapú szoftver alkalmazásainak (szolgáltatásainak) igénybevételére

Utolsó módosítás: 2012.01.02

I. A szolgáltató adatai, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása

1. Szolgáltató adatai
1.1. A G.M. Production Kft. „Yappp” márkanevű internet alapú szoftver alkalmazásait (szolgáltatásait) nyújtó, jogi személyiségű szervezet (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:
Szolgáltató megnevezése: G.M. Production Kft.
Szolgáltató székhelye: HU-1034 Budapest, Eső utca 6.
Telefonszám: (+36) 1 6317498
Email: info@yappp.com
Szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg.01-09-869682
Szolgáltató adószáma: 13718862-2-41
Szolgáltató Közösségi adószáma: HU13718862
2. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása
2.1. A Szolgáltató által nyújtott „Yappp” márkanevű, internet alapú szoftver alkalmazások (továbbiakban: Szolgáltatások) lehetővé teszik – elsősorban – vállalkozások, ügynökségek, cégek, stb., illetve – speciális esetekben – természetes személyek (továbbiakban Ügyfél) számára, hogy a közösségi médiában hatékony reklámkampányokat valósítsanak meg. A Szolgáltatások segítségével képekből, szövegből és linkekből álló komplex üzleti megoldások hozhatók létre, amelyek révén Ügyfelek saját, a közösségi médiában aktív felhasználóik számára (továbbiakban Felhasználók) különböző típusú promóciókat indíthatnak.

II. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya

1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Szolgáltatások igénybevétele során a Szolgáltató és Ügyfél között keletkező jogok és kötelezettségek keretjellegű szabályozása.
Az ÁSZF az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött teljes szerződést jelentik, amelynek szabályai irányadóak a Szolgáltatások igénybevételére (kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Szolgáltató külön írásbeli szerződés feltételei szerint nyújt az Ügyfeleknek), és amely felülír minden, a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan az Ügyfél és a Szolgáltató között korábban létrejött szerződést.
2. Az Ügyfél a Szolgáltatásokat akkor veheti igénybe, ha elfogadta az ÁSZF-et. Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, amennyiben nem fogadja el az ÁSZF-et.
3. Az Ügyfél az alábbi módon fogadhatja el az ÁSZF-et:
3.1. az elfogadom gombra kattintással, ha ez az opció a Szolgáltatások interfészén megjelenik; vagy
3.2. a Szolgáltatások igénybevétele során. Ebben az esetben Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató az ÁSZF elfogadásaként értékeli a Szolgáltatások használatát.
4. Szerződés a távollévő felek között a Szolgáltató által nyújtott, az interneten keresztül biztosított szolgáltatások igénybevétele folytán jön létre. Az ÁSZF és az elektronikus kereskedelmi ügyletek megkötési feltételeinek betartása mellett vehetőek igénybe kizárólag a Szolgáltatások.
5. Ügyfél nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat, illetőleg nem fogadhatja el az ÁSZF-et, amennyiben
5.1. az Ügyfél személyes joga szerint nem érte el a cselekvőképességet jelentő korhatárt; vagy
5.2. azon állam joga szerint, amelyben az Ügyfél székhelye/állandó lakóhelye van, vagy amelyben a Szolgáltatásokat használja, az Ügyfél nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat.
6. Az ÁSZF feltételeinek megsértése a Szolgáltatás nyújtás (regisztráció, account) megszüntetésével jár.
7. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag saját kockázatára használja.
8. Bármilyen módosítása, továbbfejlesztése a Szolgáltatásoknak, beleértve új eszközök és erőforrások bevezetését is, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.
9. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF magyar nyelvű változatát lefordíttatta bármely más nyelvre, azt csak az Ügyfél kényelme érdekében tette.
10. Amennyiben a magyar nyelvű ÁSZF és annak bármilyen nyelvű változata között ellentmondás van, vagy az Ügyfél és a Szolgáltató között vita van, minden esetben az ÁSZF magyar nyelvű változata az irányadó.
11. A Szolgáltatásokat igénybe vehetik jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, továbbá bizonyos külön szabályok elfogadása mellett természetes személyek is. Természetes személy felhasználók jelen ÁSZF XII. szakaszában foglalt eltérésekkel vehetik igénybe a Szolgáltatásokat.
12. Előfordulhat, hogy Ügyfél a Szolgáltatások igénybevételekor (annak eredményeképpen vagy annak során) egy másik jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy természetes személy szolgáltatását veszi igénybe, vagy ezek szoftverét tölti le, illetve áruit vásárolja. Ezekre a szolgáltatásokra, szoftverekre, illetve árukra az Ügyfél és az érintett másik jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy természetes személy között létrejött külön szerződés feltételei az irányadóak. Ebben az esetben a jelen Általános Szerződési Feltételek nem érintik Ügyfél és az ilyen másik jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy természetes személyek között fennálló jogviszonyt.
13. Ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató nem él bármilyen olyan jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre az ÁSZF (vagy az irányadó jogszabályok) szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.
14. Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen ÁSZF bármelyik részét érvénytelennek nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek az ÁSZF többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az érvénytelen feltételen kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.
15. Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy amennyiben hatásköri szabály indokolja, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

III. Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et, illetve bármely esetleges mellékletét saját döntése alapján, a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között, bármikor egyoldalúan módosítsa, külön előzetes értesítés nélkül.
2. A módosítás a módosított ÁSZF-nek a www.yappp.com webhelyen történő közzétételével azonnal hatályba lép. A hatályos ÁSZF címoldala tartalmazza a hatálybalépés időpontját.
3. Ügyfél a szolgáltatás használata előtt köteles ellenőrizni hogy történt-e módosítás az ÁSZF-ben. Az ÁSZF módosítások minden, a Szolgáltatások módosítás utáni igénybevételére vonatkoznak. Ügyfél a Szolgáltatásoknak az ÁSZF módosítás hatálybalépését követő használatával minden külön értesítés nélkül elfogadja a módosított ÁSZF-et. Amennyiben Ügyfél nem fogadja el azokat, a Szolgáltatást nem veheti igénybe.
4. Az aktuális ÁSZF az alábbi webhelyen érhető el: www.yappp.com

IV. A Szolgáltatások igénybevételének feltételei

A/. Általános igénybevételi feltételek
1. Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfelek és Felhasználók által előállított és a közösségi média használatával keletkezett tartalomért (Felhasználói Tartalom). Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem garantálja semmilyen az Ügyfelek és Felhasználók által létrehozott tartalom eredetét, pontosságát, megfelelőségét, teljességét.
2. Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás használatával létrehozott tartalmakért és a Szolgáltatás használatával végzett tevékenységéért.
3. Szolgáltató folyamatosan innovatív technológiákat, alkalmazásokat fejleszt és újít annak érdekében, hogy az Ügyfeleknek a lehető legjobb szolgáltatásokat kínálja. Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy Szolgáltató bármikor, akár ismétlődő jelleggel is, külön előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját, jellemzőit, vagy bármely elemét, funkcióját.
4. Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy Szolgáltató a 3. pontban rögzített folyamatos innováció érdekében, saját belátása és döntése szerint (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Szolgáltatások (vagy azok bármely tulajdonsága) nyújtását anélkül, hogy Ügyfelet erről előzetesen írásban értesítené. Természetesen az Ügyfél is bármikor felhagyhat a Szolgáltatások igénybevételével és erről nem köteles külön értesíteni a Szolgáltatót.
5. Előfordulhat, hogy Ügyfél által használt Szolgáltatások, illetve az annak alapjául szolgáló egyedi szoftverek meghatározott, vagy szabálytalan időközönként automatikusan letöltik és felinstallálják az Ügyfél részére a Szolgáltató által nyújtott frissítéseket. A frissítések célja kizárólag az, hogy a Szolgáltatásokat a Szolgáltató magas színvonalon fejlessze, alkalmasabbá, kezelhetőbbé, jobbá és könnyebben használhatóvá tegye. Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a frissítések előfordulhatnak “bug fix” formában, tartalmazhatnak fejlettebb funkciókat, új szoftver modulokat és teljesen új verziókat. Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatások használata során ilyen frissítésekre kerüljön sor, illetve, hogy Szolgáltató ilyen frissítéseket bocsásson Ügyfél rendelkezésére.
6. Ügyfél elfogadja, és tudomásul veszi, hogy Szolgáltató harmadik fél szolgáltatásait, termékeit és hoszting partnereket használ a szükséges hardware, software, hálózati, tároló eszközök és egyéb technológiák biztosítására. Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által igénybe vett harmadik fél bármikor karbantartás, vagy egyéb technikai okból szüneteltetheti szolgáltatását, és mindez a Szolgáltatások átmeneti leállását eredményezheti.
7. Ügyfél elfogadja, hogy csak olyan célra használja a Szolgáltatásokat, amely összhangban áll az ÁSZF-el és az adott államban irányadó jogszabályokkal, szabályzatokkal és általánosan elfogadott gyakorlattal.
8. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatásokat bármely Ügyfél felé megtagadja.Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot, hogy bármikor módosítsa vagy felfüggessze, ideiglenesen vagy véglegesen Ügyfél hozzáférési jogát, előzetes értesítéssel vagy anélkül.
9. Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy amennyiben Szolgáltató bármely oknál fogva nem teszi lehetővé az Ügyfél saját hozzáférésének használatát, úgy Ügyfél nem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz, az abban található tartalomhoz.
10. Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy Szolgáltató bármikor szabad belátása szerint bevezethet korlátozást a Szolgáltatáshoz kapcsolódó tárolóhely vonatkozásában.
11. Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik (illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz, kivéve, ha a felek erre vonatkozóan külön megállapodást kötöttek.
12. Ügyfél elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szolgáltatások (vagy az ehhez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok) működését.
13. Ügyfél semmilyen formában nem jogosult a Szolgáltatások reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, továbbértékesítésére, illetve eladására, kivéve ha a felek erre vonatkozóan külön megállapodást kötöttek.
14. Ügyfél vállalja, hogy kizárólag Ügyfél a felelős az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget (beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt Szolgáltatót éri). Szolgáltató az Ügyfél kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel Ügyfél vagy bármely más harmadik személy felé.
15. Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetlen vagy közvetett, véletlen, speciális, következményes stb. kárért, beleértve de nem kizárólag az elmaradt haszonért, goodwill, adat vagy egyéb immateriális kárért, amelyek a Szolgáltatások Ügyfél általi használatából vagy ezen keresztül harmadik fél termékeinek használatából történtek.
16. Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatások használata során tilos feltölteni, publikálni, posztolni, továbbítani az alábbiak bármelyikét:

 • törvénytelen, obszcén, pornográf, fenyegető, sértő vagy egyéb okból kifogásolható tartalmat
 • olyan tartalmat, ami bűncselekmények elkövetésére biztat vagy ahhoz információt biztosít, helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket sért
 • ami szabadalmat, kereskedelmi vagy szellemi jogokat sért
 • személyes információkat, címeket, telefonszámokat stb anélkül, hogy az érintettek ehhez kifejezetten hozzájárultak volna,
 • kéretlen email-t, sms-t vagy spam üzeneteket
 • vírusokat, férgeket vagy bármely egyéb ártalmas kódot

17. Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználói tartalom vagy más információk eltávolítására, amelyet törvénytelennek, sértőnek, fenyegetőnek, pornográfnak, obszcénnek tart vagy bármi más okból úgy ítéli meg, hogy sérti mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait vagy jelen Általános Szerződési Feltételeket.
18. Ügyfél a Szolgáltatások igénybevételével elfogadja az alábbi feltételeket is:
Facebook Statement of Rights and Responsibilities, amely referenciaként a következő linken elérhető (http://www.facebook.com/terms.php), vagy megtekinthető egyéb, a Facebook által megjelölt helyeken.
B/. A Szolgáltatás használatához szükséges információk
1. Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez megadott regisztrációs (account) adatoknak valósaknak, pontosaknak, érvényesnek és teljesnek kell lenni. Ügyfél felelős ezen adatok karbantartásáért, változások esetén a frissítésükért.
2. Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy Ügyfél a felelős mindazon jelszavai megfelelő biztonságos kezeléséért, titokban tartásáért, amellyel a Szolgáltatásokat el tudja érni.
3. Ügyfél bejelentkezési információit más személy nem használhatja (több személy által használt közös login nem megengedett)
4. Kizárólag Ügyfél tartozik felelősséggel a Szolgáltató felé azon bármely tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén, accountján keresztül történnek. Amennyiben Ügyfél tudomására jut, hogy a jelszavát vagy accountját illetéktelenek jogosulatlanul használták, vagy használják, haladéktalanul köteles erről értesíteni a Szolgáltatót.
emailen: info@yappp.com
postai úton: 1034 Budapest, Eső utca 6.
telefonon: +361 6317498
5. Botnetek vagy más gépi módszert alkalmazó regisztrációk, accountok létrehozása tilos.
6. Visszaélésre utaló, vagy a normális mértéket meghaladó gyakoriságú bejelentkezés és Szolgáltatás igénybevétel az Ügyfél hozzáférésének ideiglenes vagy állandó felfüggesztését eredményezheti. Szolgáltató saját mérlegelése szerint vizsgálja a visszaélésszerű vagy a normális mértéket meghaladó gyakoriságú használatot. Szolgáltató a felfüggesztés előtt emailben figyelmezteti Ügyfelet.
7. A Szolgáltató nem tárolja és vizsgálja az Ügyfél bankkártya adatait, azokat közvetlenül, biztonságos kapcsolaton keresztül a kártyaelfogadó bank vagy PayPal fizetési szolgáltató kezeli.

V. Ügyfél által a Szolgáltatónak biztosított korlátozott jogok

1. Szolgáltató elismeri és elfogadja, hogy a jelen ÁSZF szerint, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges korlátozott jogosultságokon kívül nem szerez semmiféle jogosultságot, illetve tulajdonjogot Ügyféltől (vagy az Ügyfél számára engedélyt adóktól) azokra a tartalmakra (Felhasználói Tartalom), amelyeket Ügyfél/Felhasználó a Szolgáltatásokon keresztül, vagy a Szolgáltatásokon ad fel, küld el, illetve jelenít meg, beleértve az adott tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogot is (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a világ mely részén állnak fenn). A Szolgáltatásokon keresztül feltöltött, feladott, elküldött vagy a Szolgáltatásokon feltüntetett Felhasználói Tartalommal kapcsolatos szerzői jog és más joga fennmarad. Fentieken kívül, ha Ügyfél és a Szolgáltató között írásban létrejött külön szerződés másképp nem rendelkezik, Ügyfél vállalja, hogy a fenti jogok védelméért és az azokkal való rendelkezésért kizárólag Ügyfél a felelős és a Szolgáltató nem köteles Ügyfél nevében ezekkel kapcsolatban eljárni.
2. Azon tartalmakra, amelyeket az Ügyfél/Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során feltölt, vagy amelyek a Szolgáltatás használatával előállnak (fotók, videók, digitális képek, felhasználói adatok és egyéb adattípusok, együttesen: Felhasználói Tartalom), Ügyfél Szolgáltató számára egy nem kizárólagos, transzferálható, díjmentes és világméretű engedélyt biztosít a Felhasználói Tartalom megjelenítésére, reprodukálására, átalakítására, módosítására, lefordítására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvános lejátszására, nyilvános megjelentetésére és forgalomba hozatalára, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben.
3. Ügyfél kifejezett felelőssége, hogy az általa a Szolgáltatások igénybevételével a közösségi médiában indított promóciók a hatályos jogszabályoknak, törvényeknek, szabályozásnak megfeleljenek.
4. Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele során köteles feltölteni a promóciók részvételi és adatkezelési szabályait, amelyek szabályozzák a Felhasználók részvételét, a promóciók során gyűjtött felhasználói adatok kezelését és az egyéb jogszabályi feltételeknek való megfelelést.
5. Ügyfél elfogadja, hogy Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által a Szolgáltatások igénybevételével indított promóciók jogszabályi megfelelőségéért.
6. Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során tett technikai lépések keretében

 • továbbítja, illetve forgalmazza az Ügyfél által használt Felhasználói Tartalmat különféle nyilvános hálózatokon és kommunikációs eszközökön keresztül; és
 • olyan változtatásokat kezdeményezhet, tehet meg a Felhasználói Tartalomban, amelyek szükségesek az adott Felhasználói Tartalomnak a kapcsolódó hálózatok, készülékek, szolgáltatások és médiumok technikai feltételeinek való megfeleléshez.

7. Ez az engedély megszűnik, amint Ügyfél törli az aktuális tartalmat, vagy amint az előfizetése megszűnik. Az engedély kizárólagos célja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatásokat megjeleníthesse és a Szolgáltatásnyújtás során szükséges technikai átalakításokat végrehajtsa, a Szolgáltatásokat működtethesse.
8. Ügyfél kijelenti és szavatolja a Szolgáltató részére, hogy minden olyan joggal, feltétellel és felhatalmazással rendelkezik, amely szükséges a fenti engedély megadásához.

VI. A Szolgáltató által Ügyfél számára a Szolgáltatások használatához biztosított jogok

1. Szolgáltató az Ügyfél részére, az ÁSZF elfogadásával és az annak történő folyamatos megfelelősége mellett, korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható, nem sub-licenszelhető – kivéve ha Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad – jogot biztosít arra, hogy megfelelő kompatibilis web böngésző vagy mobil eszköz segítségével Facebook, Google+, Twitter, és egyéb internetes oldalakon megjelenést biztosító online alkalmazást hozzon létre a Szolgáltatások használatával. Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat bármely ettől eltérő célra nem használja.
2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nyújtása során Szolgáltató által felhasznált dokumentumok, szoftverek, hardware elemek, technológiák, algoritmusok, eljárások, felhasználói interfészek, know-how-t és egyéb kereskedelmi titkok együttesen a Szolgáltató technológiáját képezik, amelyek a szellemi tulajdon védelme alá tartoznak (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn) és a Szolgáltató tulajdonát képezik vagy azokhoz Szolgáltató a megfelelő licenszekkel rendelkezik. Fentieken túl, Ügyfél elismeri, hogy a Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan információkat, amelyeket a Szolgáltató bizalmasként, titkosként jelöl meg és amelyeket Ügyfél a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra.
3. A jelen ÁSZF-ben rögzítetteken kívül Szolgáltató nem biztosít a Szolgáltató technológiájának használatára semmilyen licence-t vagy egyéb jogot, minden jog fenntartva a Szolgáltató által.
4. A jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek közül egy sem jogosítja fel Ügyfelet arra, hogy használja a Szolgáltató kereskedelmi nevét, a Szolgáltatóhoz kapcsolódó bármely védjegyet, megjelöléseket, logókat, domain neveket és egyéb megkülönböztető márkajegyét, kivéve ha az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.
5. Ügyfél nem távolíthat el, nem torzíthat el, és nem változtathat meg semmiféle, a Szolgáltatásokban található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal bármely formában is összefüggő megjegyzést (beleértve a szerzői jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket).
6. Szolgáltató a tulajdonosa minden jognak és tartalomnak a szolgáltatói website-on. Minden jog fenntartva. Tilos a duplikálása, másolata vagy bármilyen mértékű felhasználása a tartalmaknak, beleértve a különböző leíró nyelveken megjelenő tartalmakat, leíró nyelveket, kódokat, kódrészleteket, a megjelenést befolyásoló egyéb elemeket a Szolgáltató kifejezett írásos hozzájárulása nélkül.
7. Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy:
nem használja a Szolgáltatásokat abból a célból, hogy
egy hasonló, versenyző terméket/szolgáltatást hozzon létre, vagy
hasonló ötleteket, funkciókat, grafikát alkalmazó terméket építsen,
lemásoljon ötletet, grafikát, funkciókat.
nem licenszeli, sublicenszeli, értékesíti, továbbértékesíti, transzferálja vagy egyéb módon kereskedelmi célból kihasználja vagy hozzáférhetővé teszi harmadik félnek (kivéve ha az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad);

VII. Fizetési feltételek, számlázás, adózási kérdések

1. A Szolgáltatások használatáért fizetendő díjakat a www.yappp.com weboldal tartalmazza (ezek együtt a továbbiakban: szolgáltatási díjak). A Szolgáltató fenntartja a kizárólagos jogot arra, hogy a szolgáltatási díjakat bármikor módosíthatja. A szolgáltatási díjak változásáról Szolgáltató az Ügyfeleket 30 nappal előre emailben értesíti.
2. Az Ügyfél azzal, hogy a szolgáltatási díjak változása/módosítása hatálybalépését követően is igénybe veszi a Szolgáltatásokat, elfogadja teljes körűen a szolgáltatási díjakban bekövetkezett változások/módosítások hatályba lépése után a Szolgáltató által meghatározott módosított díjakat. A változások nem érvényesek arra a havi számlázási periódusra, amelyben a változások megjelennek.
3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Szolgáltatások módosításával, a díjak változtatásával, a Szolgáltatások felfüggesztésével vagy megszüntetésével kapcsolatosan. Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával az Ügyfél lemond arról, hogy Szolgáltató ellen jogorvoslattal éljen az ilyen változtatások miatt.
4. A szolgáltatási díjak megfizethetők internetes fizetésre alkalmas bankkártyával vagy banki átutalással, illetve PayPal online pénztranszfer szolgáltatón keresztüli fizetéssel. Az internetes bankkártyás fizetés lebonyolítása banki szolgáltatás, amelyet az OTP Bank Nyrt. biztosít a Szolgáltató Ügyfelei számára.
5. A Szolgáltató semmilyen kártyaadatot, illetve a fizetéssel összefüggő más adatot nem kezel, nem továbbít. A Szolgáltató nem fér hozzá, nem tárolja, nem kezeli az Ügyfél bankkártya adatait, azokhoz a bankkártyás fizetés során közvetlenül, biztonságos kapcsolaton keresztül kizárólag a banki szolgáltató fér hozzá.
6. A szolgáltatási díjakat a Szolgáltatások aktiválásával egyidőben kell megfizetni a Szolgáltató részére. Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtását a szolgáltatási díjak megfizetésekor azonnal megkezdi.
7. A Szolgáltatónak fizetett díjak, ettől eltérő írásos megállapodás hiányában nem visszatérítendők.
8. A Szolgáltatás díjazása folyamatos szolgáltatásnyújtás (havi díjas szolgáltatások) esetén havonta és előre fizetéssel történik, a díj nem visszatérítendő. Szolgáltatási díj nem kerül visszatérítésre, ha a használat törthavi, vagy az adott hónapban a Szolgáltatást az Ügyfél alacsonyabb vagy magasabb díjcsomagra módosította, vagy ha az aktív előfizetés ellenére a Szolgáltatást az adott hónapban nem használta az Ügyfél.
9. Bármilyen, az Ügyfél által végrehajtott Szolgáltatás csomag módosítás esetén a változásnak megfelelő szolgáltatási díj kerül terhelésre a következő díjazási ciklusban a megadott bankkártyán vagy PayPal számlán.
10. A Szolgáltatás csomag „felfelé”történő módosítása („upgrade”) esetén, a havidíjas szolgáltatás díjainak megfizetése – ha nem egész hónapra vonatkozik a különböző Szolgáltatás csomagok használata – úgy történik, hogy az Ügyfél köteles megfizetni a Szolgáltatás csomagok közötti díjkülönbözetet a Szolgáltatás csomag módosítása előtt.
11. A Szolgáltatás csomag „lefelé”történő módosítása („downgrade”) okozhatja bizonyos felhasználói tartalmakhoz vagy funkciókhoz történő hozzáférés megszűnését. Szolgáltató kizár minden felelősséget az ebből eredő bármely veszteségért, kárért.
12. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtását megszünteti az Ügyfél részére azért, mert az ügyfél megsértette jelen ÁSZF rendelkezéseit, a Szolgáltató nem fizet vissza az Ügyfél részére szolgáltatási díjat. Amennyiben a Szolgáltatások megszüntetésére ettől eltérő okokból kerül sor, a Szolgáltató az Ügyfél részére időarányosan visszatéríti a befizetett díjat.
13. Havi díjas szolgáltatások esetében az ügyfél a felelős azért, hogy amennyiben nem kívánja tovább igénybe venni az adott szolgáltatást, annak lemondásáról megfelelő időben gondoskodjon. A havi díjas szolgáltatások lemondását Ügyfél a szolgáltatói weblapon (online ügyfélszolgálaton) keresztül benyújtott kérésben (support ticket), a felhasználói név megadásával és a Szolgáltatás megjelölésével köteles jelezni. Törthavi szolgáltatás igénybevétele esetén a havi díjak nem kerülnek visszatérítésre.
Adózással összefüggő kérdések
1. Az Ügyfél a felelős azért, hogy a megfelelő adók az egyes országokban/régiókban érvényes szabályozásnak megfelelően bevallásra és megfizetésre kerüljenek.
2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató valamennyi Ügyfelének adóalanyiságát köteles az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) szabályai szerint ellenőrizni. Szolgáltató az ellenőrzést a megrendelési folyamatba épített adószám ellenőrzés útján, vagy egyedileg végzi.
3. Ügyfél tudomásul veszi, hogy köteles pontos, megbízható, hiteles és időszerű adatokat szolgáltatni adóalanyiságáról. Az Ügyfél felelősséggel tartozik valamennyi, az Ügyfelet érintő adózási szabály betartásáért, követve annak az országnak az adótörvényeit, ahol adófizetési kötelezettséggel rendelkezik.
4. Amennyiben Ügyfél a Szolgáltatóval adatainak változását megfelelő időben nem közli, abban az esetben Szolgáltató a hatályos Európai Uniós és magyar adójogszabályok szerint köteles módosítani a számláit, továbbá Ügyfél vállal minden felelősséget az ebből eredő károkért, esetlegesen felmerülő többletköltségekért (hatósági eljárások díja, bírság, stb.). Szolgáltató egyébként kizárólag azt követően módosítja a számlát, amikor az Ügyfél az adataiban történt változást, vagy általa igényelt változtatást bejelentette a Szolgáltató részére.
5. Abban az esetben, ha Ügyfél a regisztráció során nem a 3. pontban meghatározott adatot adott meg Szolgáltató részére, Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által megfelelően helyesbített, adóval növelt szolgáltatási díjat is megfizesse Szolgáltató részére.
6. Adóalanyoknak, a magyarországi székhelyű adóalanyok kivételével a szolgáltatási díjak nem tartalmaznak semmilyen adót vagy egyéb terhet, amelyet a hatóságok kivetnek, ezeket az Ügyfélnek kell megfizetnie az adott letelepedési helyen, vagy lakóhelyen, szokásos tartózkodási helyén.
7. A magyarországi székhelyű Ügyfeleknek a Szolgáltatási díjakon felül 27%-os általános forgalmi adó kerül felszámolásra.
8. Amennyiben nem adóalany az Ügyfél,
a) A magyarországi és az Európai Unió más tagországaiból származó ügyfeleknek 27% ÁFA
b) egyéb – ún. harmadik – országokbeli Ügyfeleknek nem kerül ÁFA felszámításra.
9. Szolgáltató a megrendelt Szolgáltatásokra vonatkozó elektronikus számlát állít ki. A számla elektronikus aláírást és időbélyeget tartalmaz. A számla a Szolgáltatás megrendelésekor az Ügyfél által megadott számlázási email címre kerül automatikusan továbbításra.
11. Az Ügyfél által történt befizetés akkor számít teljesítettnek, amikor a kártyaelfogadó Bank vagy a fizetési szolgáltató a tranzakciót sikeresnek minősíti.

VIII. A Szolgáltatások törlése vagy megszüntetése, a jogviszony megszűnése/megszüntetése

1. A Szolgáltató bármikor felmondhatja az Ügyféllel kötött szerződést, amennyiben:

 1. Ügyfél megsértette az Általános Szerződési Feltételekben foglalt bármely rendelkezést (vagy tevékenységéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy Ügyfél nem hajlandó vagy nem képes betartani az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit); vagy

 2. a Szolgáltató jogszabály alapján köteles erre (például amennyiben a Szolgáltatás nyújtása az Ügyfél részére jogellenesnek minősül vagy jogellenessé válik); vagy

 3. az a partner, amely segítségével a Szolgáltató az Ügyfélnek a Szolgáltatást nyújtotta, felmondta a Szolgáltatóval fennálló szerződését vagy úgy döntött, hogy nem nyújtja tovább Szolgáltatását a Szolgáltató részére; vagy

 4. a Szolgáltató úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatások nyújtását abban az államban, amelyben az Ügyfél a Szolgáltatásokat igénybe veszi

2. Minden Felhasználói Tartalom és Ügyfél információ véglegesen törlésre kerül a Szolgáltatás /előfizetés megszüntetésekor, kivéve akkor, ha az Ügyfél havi díjas szolgáltatást vesz igénybe. Az így törölt információ visszanyerésére a megszüntetés után nincs lehetőség.
3. Havi díjas szolgáltatást választó ügyfél esetében a választott szolgáltatás csomagnak megfelelő számú, múltbeli kampány adatait tároljuk a havi díjas szolgáltatás igénybevételi időtartama alatt.

IX. Szavatosság kizárása, kárfelelősség korlátozása, egyéb tartalom (külső weboldalak, hiperlinkek, stb.) szabályai

Szavatosság kizárása
1. A Szolgáltató a Szolgáltatásokat a mindenkori formájukban bocsátja Ügyfél rendelkezésére és sem a Szolgáltató, sem bármely hozzá kapcsolható vállalkozás, sem a felhasználási jogot adók nem vállalnak rá szavatosságot.
2. Különösen, a Szolgáltató és a hozzá kapcsolható vállalkozás, illetve a felhasználási jogot adók nem szavatolják Ügyfél számára, hogy:

 1. az Ügyfél által igénybevett Szolgáltatások megfelelnek az Ügyfél által állított követelményeknek, a Szolgáltatások teljesítik az Ügyfél specifikus követelményeit, a Szolgáltatások használatával elért vagy megszerzett információk, termékek, szolgáltatások teljesítik az Ügyfél elvárásait,

 2. az Ügyfél által igénybevett Szolgáltatások megszakítások nélküliek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek,

 3. a Szolgáltatások igénybevétele során szerzett információk, a Szolgáltatások használatával elért eredmények pontosak és megbízhatóak, és

 4. a Szolgáltatás részeként az Ügyfél rendelkezésére bocsátott szoftver működése során keletkező hibák kijavításra kerülnek.

3. A kifejezetten a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek (beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés) nem vonatkoznak a Szolgáltatásokra.
4. A jelen Általános Szerződési Feltételek nem érintik azokat a jogokat, amelyek a Ügyfelet fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ügyfél szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről szerződésben nem mondhat le.
5. Szolgáltató és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget Szolgáltatás útján elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.
6. A Szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül kerülnek rendelkezésre bocsátásra.
Kárfelelősség korlátozása
7. Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltatást és a Szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
8. Szolgáltató, valamint a felhasználási jogot adók nem felelősek Ügyfél felé:

 1. semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely Ügyfélnél felmerült. Ez magában foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő) elmaradt hasznot, goodwill vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését;

 2. semmilyen olyan veszteségért és kárért, amely Ügyfélnél az alábbiak miatt merül fel:

(i) Ügyfél számított a Szolgáltatások teljességére, a reklámok pontosságára és létére, de a Szolgáltatás számításainak nem felelt meg, illetve amennyiben az Ügyfelet ért veszteség vagy kár Ügyfél és az olyan reklámozó vagy szponzor közötti kapcsolat vagy tranzakció eredménye, akinek a reklámja a Szolgáltatáson megjelenik;

(ii) bármilyen, a Szolgáltató által a Szolgáltatásban eszközölt változtatás, illetve a Szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;

(iii) a Szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Felhasználói Tartalom vagy más kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;

(iv) Ügyfél elmulasztott a Szolgáltató részére hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;

(v) Ügyfél elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni.

9. A IX/8. pontban meghatározott, a Szolgáltató felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha a Szolgáltatót megfelelően tájékoztatták, illetve a Szolgáltató tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.
10. Ügyfél kifejezetten elfogadja hogy Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, speciális, következményes kárért, beleértve de nem kizárólag az elmaradt hasznot, a goodwillt, adat vagy egyéb immateriális veszteséget, ami az alábbi okokból következik be:

 1. A Szolgáltatások használatából, vagy a Szolgáltatások használatának meghiúsulásából

 2. Helyettesítő termékek vagy szolgáltatások költsége, amely a Szolgáltatások használata során jelentkezik

 3. Jogosulatlan hozzáférés vagy adattartalom módosítása

 4. Harmadik félnek a Szolgáltatásokra vonatkozó nyilatkozata, vagy magatartása

 5. Bármely egyéb ok a Szolgáltatásokkal összefüggésben.

Egyéb tartalom

11. A Szolgáltatások tartalmazhatnak más weboldalakhoz, tartalmakhoz illetve forrásokhoz vezető hiperlinkeket. A Szolgáltatónak nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket a Szolgáltatóval kapcsolatban nem álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak rendelkezésre.
12. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a 11. pontban körülírt külső weboldalak vagy források elérhetőségéért, és az ott megjelenő tartalmakért.
13. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely Ügyfelet amiatt érte, hogy Ügyfél nem fért hozzá a külső weboldalakhoz vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen weboldalakon és forrásokon található reklámok, termékek, szolgáltatások vagy más anyagok teljességére, pontosságára, de számításai nem teljesültek.

X. A Szolgáltatások egyéb általános feltételei, Szolgáltató egyéb kikötései

1. Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltatótól minden kommunikációt és üzenetet elektronikusan fogad. Szolgáltató Ügyféllel emailben vagy pedig a www.yappp.com-on közétett hirdetmények útján kommunikál. Valamennyi megállapodás, feljegyzés, üzenet, közlés vagy bármely egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus formában Szolgáltató alkalmaz, kielégíti a törvényes feltételeket és azok egyenértékűek az írásban történő kommunikációval.
A Szolgáltató általános megkereséseket az info@yappp.com email címen fogad.
2. Szolgáltató Ügyfelei részére elektronikus ügyfélszolgálatot működtet az igénybevett Szolgáltatás csomagtól függő, a Szolgáltató weboldalán rögzített tartalommal.
Az elektronikus ügyfélszolgálat az alábbi linken érhető el: www.yappp.zendesk.com
A Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen bejelentés, kommunikáció a Szolgáltató weboldalán elérhető online ügyfélszolgálat (Support menüpont) hibajegyküldő rendszerében tehető, az igénybevett Szolgáltatáscsomagtól függő paraméterekkel.
3. A Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatot nem tart fenn.

XI. Copyright szabálytalanságok jelzése

1. Szolgáltató tevékenysége teljesíti a szellemi jogok védelmét biztosító magyar, Európai Uniós és nemzetközi törvényi előírásokat. Amennyiben Ügyfél azt tapasztalja, hogy a Szolgáltató bármely Szolgáltatásának felhasználója megsérti valakinek a szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, elsősorban saját eljárása szerint köteles megkeresni a jogsértő személyt és bejelentést tenni a megfelelő hatóságoknak az észlelt jogsértésről, és ezen túl lehetősége van a Szolgáltatót arról értesíteni az alábbiakban megadott elérhetőségen. Az értesítéseknek írásban kell megtörténni a Szolgáltató által megjelölt címre.
Email: legal@yappp.com
Mail: 1034 Budapest Eső utca 6.
A Szolgáltató szerzői jogi védelemre vonatkozó politikája szerint minden olyan állítólagos szerzői jogi jogsértéssel kapcsolatos észrevételre válaszol, amely megfelel az irányadó nemzetközi szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos szabályoknak és megszünteti az ismétlődő jogsértést elkövetők hozzáférését.
2. A hatékonyság érdekében az értesítésnek írásban kell történni, és az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. Fizikai vagy elektronikus aláírása annak a személynek, aki a jogtulajdonos nevében jár el.
 2. Azon anyagok listája, amelyek kapcsán a jogsértés felmerült, amelyek eltávolítását a bejelentő kéri és minden olyan információ, ami az adott tartalmak helyének beazonosítását a Szolgáltató részére lehetővé teszi.
 3. Elegendően pontos információ ahhoz, hogy Szolgáltató a bejelentővel kapcsolatba tudjon lépni, mint cím, telefonszám, email, stb.
 4. Nyilatkozat a bejelentő részéről hogy a bejelentés tárgyát képező tartalom használatára nem adott engedélyt a jogtulajdonos vagy ügynöke
 5. Nyilatkozat arról, hogy a bejelentésben rögzített információk pontosak, és arról, hogy a bejelentő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jogszerűen jár el a jogtulajdonos nevében.

XII. Fogyasztókra (természetes személy felhasználókra) vonatkozó eltérő szabályok

1. Jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyba kerülő természetes személy ügyfelekre (továbbiakban: Fogyasztó) a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.
2. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Fogyasztóval a Szolgáltató által működtetett távértékesítési rendszer keretében köt szerződést, és a szerződés megkötése érdekében a Szolgáltató kizárólag távközlő eszközt alkalmaz, így a Fogyasztó elfogadja, hogy a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban e szerződésre a távollévők között kötött szerződésekről szóló magyar és Európai Uniós szabályozás1 hatálya kiterjed.
3. Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával igazolja, hogy a szerződés megkötése előtt kellő időben és megfelelő formában, közérthetően és pontosan közölt tájékoztatást kapott Szolgáltatótól a 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi kérdésről. Fogyasztó jelen ÁSZF elfogadásával megkapta valamennyi írásbeli tájékoztatást, amelyet jogszabály Szolgáltató részére kötelezően előír.
4. Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja jogszabály szerinti elállási jogát, ha az elállási határidő (a szerződéskötés napjától, tehát jelen ÁSZF elfogadásától számított nyolc munkanapon belül) lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó beleegyezésével megkezdte. Fogyasztó elismeri, és tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a teljesítést a Szolgáltatási díj megfizetésekor, kifejezett beleegyezésével megkezdte, tehát elállási jogát Fogyasztó nem gyakorolhatja.

XIII. Adatkezelési Szabályzat

Az Adatkezelési Szabályzat az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, és a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatkezelési szabályokat tartalmazza.
Az Adatkezelési Szabályzat meghatározza a Szolgáltató által kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját, tartalmát, időtartamát, célját és egyes szabályait.
1. Az adatkezelő neve
G.M. Production Művészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Az adatkezelő címe
HU-1034 Budapest, Eső utca 6. III/1.
3. Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási azonosítója
40546
4. Az adatkezelő elérhetősége
info@yappp.com
5. Az adatkezelés megnevezése
Adatkezelés az Ügyfél és a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján a Szolgáltatásokat igénybe vevő személyek esetében.
6. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban „Avtv.”) 3. § (1) bekezdése alapján az Ügyfél önkéntes hozzájárulása.
7. A kezelt adatok köre

A. Ügyféladatok

Az Ügyfél a Szolgáltató honlapján történő regisztrációja alkalmával a következő adatokat köteles megadni:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • cégnév
 • számlázási cím
 • levelezési cím
 • adószám

A Szolgáltató nem fér hozzá, nem tárolja, nem kezeli az Ügyfél bankkártya adatait, azokhoz a bankkártyás fizetés során közvetlenül, biztonságos kapcsolaton keresztül kizárólag a banki szolgáltató fér hozzá.
Az internetes bankkártyás fizetés banki szolgáltatás, amelyet a Paypal pénztranszfer szolgáltató és az OTP Bank Nyrt. biztosít a Szolgáltató Ügyfelei számára.

B. Felhasználói adatok

A Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban az alábbi Ügyfelekre, Felhasználókra vonatkozó adatokat kezelheti:

 • név
 • cégnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • levelezési cím
 • nem
 • életkor

Az adott esetben ténylegesen kezelt adatok köre az egyes Alkalmazások jellemzőitől, valamint az Ügyfél által az adott promócióhoz beállított paraméterektől függ.

C. A Szolgáltató kezelheti továbbá

 • a Szolgáltatások igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat,
 • azon személyek e-mail címét, akik e-mail útján kommunikálnak a Szolgáltatóval,
 • összesített adatot arról, hogy a Szolgáltató honlapját látogatók mely oldalakat olvassák,
 • önkéntesen megadott egyéb adatokat (adatok a Szolgáltató által indított felmérésekről, közvélemény-kutatásokról stb.).

8. Az adatkezelés célja

A Szolgáltató az adatokat a Szolgáltatások nyújtása, honlapjának és Szolgáltatásainak működtetése, a szolgáltatási színvonal növelése érdekében az alábbi célokkal használhatja:

 • a Szolgáltatások elérhetővé tétele, az Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel történő kapcsolattartás,
 • a Szolgáltatások működtetése, Ügyfél-promóciók futtatása,
 • a Szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása, fejlesztése,
 • a Szolgáltatások díjának beszedése, számlázás,
 • kérdésekre, ügyfélszolgálati megkeresésekre történő válaszadás,
 • szolgálati üzenetek (technikai jellegű információk, karbantartási üzenetek, változásokról történő tájékoztatás, biztonsági figyelmeztetések) továbbítása,
 • az egyes promóciók teljesítményének elemzése.

Az Ügyfél által a Szolgáltatások igénybevételével indított promóciók során a Felhasználó részéről megadott személyes adatok körének meghatározásáért és kezeléséért minden esetben az Ügyfél a felelős. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által a Szolgáltatások használata következtében hozzáférhető vagy megadott felhasználói személyes adatok Ügyfél általi kezelésével kapcsolatban.Ezen adatokra vonatkozóan az Ügyfél saját szerződéses feltételei és szabályzatai irányadók, amelyet a promóciók végrehajtása a során köteles a Felhasználóval megismertetni.

9. Az adatkezelés időtartama

 • A Szolgáltató az általa kezelt adatokat az Ügyféllel létrejött szerződéses kapcsolat megszűnését követően haladéktalanul törli.
 • Az Ügyfél által a 7.C. pont szerint önkéntesen a Szolgáltató kezelésébe bocsátott adatokat a Szolgáltató haladéktalanul törli, amint az adatkezelési cél megszűnik, vagy az Ügyfél így rendelkezik.
 • A Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos, az Ügyfél adatait tartalmazó számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. §-a számított 8 évig megőrzi.

10. Az adatok továbbítása

 • A Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtásához harmadik fél szolgáltatásait, termékeit alkalmazza, és hoszting partnert vesz igénybe. Az Ügyfél, illetve a Felhasználó adataihoz harmadik fél kizárólag a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben fér hozzá.
 • A Szolgáltató viszonteladói partnerei az általuk értékesített szolgáltatásokat használó Ügyfél adataihoz szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben férnek hozzá.
 • Amellett, hogy a Szolgáltató birtokolja az adatbázisokat, kódokat és minden alkalmazás jogait, az Ügyfél minden személyes információhoz kapcsolódó jogával rendelkezik.
 • A Szolgáltató továbbíthatja az Ügyfél adatait különleges körülmények esetében, különösen erre irányuló kérelem esetén nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, illetve nemzetbiztonsági szolgálat felé jogszabályban meghatározott feladataik segítése érdekében, e szervek kérelmére történő adatszolgáltatás esetén.

11. A személyes adatok törlése

Az Ügyfél személyes adatainak törlésére vonatkozó igényét bármikor, e-mailben juttathatja el a support@yappp.com címre. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. A törölt adatok nem állíthatóak helyre.

12. Egyéb rendelkezések

 1. Ügyfél-ajánlások

A Szolgáltató megjelenítheti honlapján egyes Ügyfeleinek Szolgáltatásokra vonatkozó ajánlásait. A Szolgáltató a megjelenített ajánlásokban csak az érintett Ügyfél előzetes írásos hozzájárulásával tehet közzé Ügyfélre vonatkozó adatokat.

 1. Nyilvános fórumok

A Szolgáltató webhelye lehetőséget biztosít a Szolgáltatásokkal összefüggő nyilvános fórumokon való részvételre. A fórumok bejegyzései nyilvánosak. Amennyiben az Ügyfél törölni kívánja valamely bejegyzését, ezt a Szolgáltatótól az alábbi e-mail címen igényelheti:
support@yappp.com

 1. Az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhető további felvilágosítás: info@yappp.com.

13. Az Ügyfél és a Felhasználó személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Személyes adatai kezeléséről az Ügyfél és a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@yappp.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az Ügyfél és a Felhasználó kérheti adatai törlését a „személyes adatok törlése” pont alatt meghatározottak szerint.

14. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél és a Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Avtv., a Ptk. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényalapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Jóri András adatvédelmi biztos, székhely: 1051 Budapest Nádor utca 22.; postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.).

15. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az Ügyfél előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Ügyfél a Szolgáltatásoknak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

16. Eljárás az Adatvédelmi Szabályzat megsértése esetén

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak és az általa vállalt adatkezelési kötelezettségek teljesítésének, az adatvédelmi szabályok megfelelő érvényesítésének, és fellép minden egyes jogsértés esetén.

Amennyiben az Ügyfél, vagy a Felhasználó bizonyítottan megsérti jelen Adatvédelmi Szabályzatban, vagy bármely adatvédelemmel kapcsolatos magyar, Európai Uniós, nemzetközi jogszabályban foglaltakat, a Szolgáltató jogosult minden Felhasználói Tartalmat és Ügyfél információt véglegesen törölni, a Szolgáltatást /előfizetést megszüntetni.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat megsértésének minősül különösen, ha az Ügyfél, a Felhasználó jogosulatlanul bármely adatot, adatokat szerez meg a Szolgáltatás használatával érintett Facebook, Google+, Twitter, és egyéb internetes oldalakról, és ezen adatokkal bármilyen formában visszaél.

1 17/1999.(II.5.) Korm. rendelet, 1997.05.20-i 97/7/EK irányelv, stb.